Route 30R

Effective September 20, 2021

Monday – Friday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
5:52 AM 5:59 AM 6:08 AM 6:16 AM 6:27 AM 6:40 AM 6:49 AM
6:22 AM 6:29 AM 6:38 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:10 AM 7:19 AM
6:52 AM 6:59 AM 7:08 AM 7:16 AM 7:27 AM 7:40 AM 7:49 AM
7:22 AM 7:29 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:10 AM 8:19 AM
7:52 AM 7:59 AM 8:08 AM 8:16 AM 8:27 AM 8:40 AM 8:49 AM
8:22 AM 8:29 AM 8:38 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:10 AM 9:19 AM
8:52 AM 8:59 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:27 AM 9:40 AM 9:49 AM
9:22 AM 9:29 AM 9:38 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:10 AM 10:19 AM
9:52 AM 9:59 AM 10:08 AM 10:16 AM 10:27 AM 10:40 AM 10:49 AM
10:22 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:19 AM
10:52 AM 10:59 AM 11:08 AM 11:16 AM 11:27 AM 11:40 AM 11:49 AM
11:22 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:19 PM
11:52 AM 11:59 AM 12:08 PM 12:16 PM 12:27 PM 12:40 PM 12:49 PM
12:22 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:19 PM
12:52 PM 12:59 PM 1:08 PM 1:16 PM 1:27 PM 1:40 PM 1:49 PM
1:22 PM 1:29 PM 1:38 PM 1:46 PM 1:57 PM 2:10 PM 2:19 PM
1:52 PM 1:59 PM 2:08 PM 2:16 PM 2:27 PM 2:40 PM 2:49 PM
2:22 PM 2:29 PM 2:38 PM 2:46 PM 2:57 PM 3:10 PM 3:19 PM
2:52 PM 2:59 PM 3:08 PM 3:16 PM 3:27 PM 3:40 PM 3:49 PM
3:21 PM 3:29 PM 3:38 PM 3:47 PM 3:59 PM 4:13 PM 4:23 PM
3:51 PM 3:59 PM 4:08 PM 4:17 PM 4:29 PM 4:43 PM 4:53 PM
4:21 PM 4:29 PM 4:38 PM 4:47 PM 4:59 PM 5:13 PM 5:23 PM
4:51 PM 4:59 PM 5:08 PM 5:17 PM 5:29 PM 5:43 PM 5:53 PM
5:21 PM 5:29 PM 5:38 PM 5:47 PM 5:59 PM 6:13 PM 6:23 PM
5:51 PM 5:59 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:29 PM 6:43 PM 6:53 PM
6:21 PM 6:29 PM 6:38 PM 6:47 PM 6:59 PM 7:13 PM 7:23 PM
6:52 PM 6:59 PM 7:08 PM 7:16 PM 7:27 PM 7:40 PM 7:49 PM
7:22 PM 7:29 PM 7:38 PM 7:46 PM 7:57 PM 8:10 PM 8:19 PM
7:52 PM 7:59 PM 8:08 PM 8:16 PM 8:27 PM 8:40 PM 8:49 PM
8:22 PM 8:29 PM 8:38 PM 8:46 PM 8:57 PM 9:10 PM 9:19 PM
8:52 PM 8:59 PM 9:08 PM 9:16 PM 9:27 PM 9:40 PM 9:49 PM
9:52 PM 9:59 PM 10:08 PM 10:16 PM 10:27 PM 10:40 PM 10:49 PM

Monday – Friday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:14 AM 5:23 AM 5:35 AM 5:44 AM 5:56 AM 6:08 AM 6:20 AM
5:44 AM 5:53 AM 6:05 AM 6:14 AM 6:26 AM 6:38 AM 6:50 AM
6:14 AM 6:23 AM 6:35 AM 6:44 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:20 AM
6:40 AM 6:50 AM 7:03 AM 7:13 AM 7:26 AM 7:38 AM 7:51 AM
7:10 AM 7:20 AM 7:33 AM 7:43 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:21 AM
7:40 AM 7:50 AM 8:03 AM 8:13 AM 8:26 AM 8:38 AM 8:51 AM
8:10 AM 8:20 AM 8:33 AM 8:43 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:21 AM
8:40 AM 8:50 AM 9:03 AM 9:13 AM 9:26 AM 9:38 AM 9:51 AM
9:14 AM 9:23 AM 9:35 AM 9:44 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:20 AM
9:44 AM 9:53 AM 10:05 AM 10:14 AM 10:26 AM 10:38 AM 10:50 AM
10:14 AM 10:23 AM 10:35 AM 10:44 AM 10:56 AM 11:08 AM 11:20 AM
10:44 AM 10:53 AM 11:05 AM 11:14 AM 11:26 AM 11:38 AM 11:50 AM
11:14 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:44 AM 11:56 AM 12:08 PM 12:20 PM
11:44 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:14 PM 12:26 PM 12:38 PM 12:50 PM
12:14 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:44 PM 12:56 PM 1:08 PM 1:20 PM
12:44 PM 12:53 PM 1:05 PM 1:14 PM 1:26 PM 1:38 PM 1:50 PM
1:14 PM 1:23 PM 1:35 PM 1:44 PM 1:56 PM 2:08 PM 2:20 PM
1:44 PM 1:53 PM 2:05 PM 2:14 PM 2:26 PM 2:38 PM 2:50 PM
2:14 PM 2:23 PM 2:35 PM 2:44 PM 2:56 PM 3:08 PM 3:20 PM
2:44 PM 2:53 PM 3:05 PM 3:14 PM 3:26 PM 3:38 PM 3:50 PM
3:14 PM 3:23 PM 3:35 PM 3:44 PM 3:56 PM 4:08 PM 4:20 PM
3:44 PM 3:53 PM 4:05 PM 4:14 PM 4:26 PM 4:38 PM 4:50 PM
4:14 PM 4:23 PM 4:35 PM 4:44 PM 4:56 PM 5:08 PM 5:20 PM
4:44 PM 4:53 PM 5:05 PM 5:14 PM 5:26 PM 5:38 PM 5:50 PM
5:14 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:44 PM 5:56 PM 6:08 PM 6:20 PM
5:44 PM 5:53 PM 6:05 PM 6:14 PM 6:26 PM 6:38 PM 6:50 PM
6:14 PM 6:23 PM 6:35 PM 6:44 PM 6:56 PM 7:08 PM 7:20 PM
6:44 PM 6:53 PM 7:05 PM 7:14 PM 7:26 PM 7:38 PM 7:50 PM
7:14 PM 7:23 PM 7:35 PM 7:44 PM 7:56 PM 8:08 PM 8:20 PM
8:14 PM 8:23 PM 8:35 PM 8:44 PM 8:56 PM 9:08 PM 9:20 PM
8:52 PM 9:01 PM 9:13 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:38 PM 9:50 PM
9:52 PM 10:01 PM 10:13 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:38 PM 10:50 PM

Saturday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:27 AM 6:34 AM 6:37 AM 6:45 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:17 AM
7:27 AM 7:34 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:17 AM
8:27 AM 8:34 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:56 AM 9:08 AM 9:17 AM
9:27 AM 9:34 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:56 AM 10:08 AM 10:17 AM
10:29 AM 10:36 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:10 AM 11:20 AM
11:29 AM 11:36 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:10 PM 12:20 PM
12:29 PM 12:36 PM 12:37 PM 12:46 PM 12:57 PM 1:10 PM 1:20 PM
12:58 PM 1:05 PM 1:11 PM 1:20 PM 1:31 PM 1:44 PM 1:54 PM
1:58 PM 2:05 PM 2:11 PM 2:20 PM 2:31 PM 2:44 PM 2:54 PM
2:58 PM 3:05 PM 3:11 PM 3:20 PM 3:31 PM 3:44 PM 3:54 PM
3:58 PM 4:05 PM 4:11 PM 4:20 PM 4:31 PM 4:44 PM 4:54 PM
4:58 PM 5:05 PM 5:11 PM 5:20 PM 5:31 PM 5:44 PM 5:54 PM
5:58 PM 6:05 PM 6:11 PM 6:20 PM 6:31 PM 6:44 PM 6:54 PM
6:58 PM 7:05 PM 7:11 PM 7:20 PM 7:31 PM 7:44 PM 7:54 PM
7:58 PM 8:05 PM 8:11 PM 8:19 PM 8:30 PM 8:42 PM 8:51 PM
8:58 PM 9:05 PM 9:11 PM 9:19 PM 9:30 PM 9:42 PM 9:51 PM
9:58 PM 10:05 PM 10:11 PM 10:19 PM 10:30 PM 10:42 PM 10:51 PM

Saturday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:24 AM 5:33 AM 5:45 AM 5:54 AM 6:05 AM 6:11 AM 6:20 AM
6:24 AM 6:33 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:05 AM 7:11 AM 7:20 AM
7:24 AM 7:33 AM 7:45 AM 7:54 AM 8:05 AM 8:11 AM 8:20 AM
8:24 AM 8:33 AM 8:45 AM 8:54 AM 9:05 AM 9:11 AM 9:20 AM
9:24 AM 9:33 AM 9:45 AM 9:54 AM 10:05 AM 10:11 AM 10:23 AM
10:24 AM 10:33 AM 10:45 AM 10:54 AM 11:05 AM 11:11 AM 11:23 AM
11:24 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:54 AM 12:05 PM 12:11 PM 12:23 PM
12:01 PM 12:10 PM 12:22 PM 12:31 PM 12:42 PM 12:44 PM 12:56 PM
1:01 PM 1:10 PM 1:22 PM 1:31 PM 1:42 PM 1:44 PM 1:56 PM
2:01 PM 2:10 PM 2:22 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:44 PM 2:56 PM
3:01 PM 3:10 PM 3:22 PM 3:31 PM 3:42 PM 3:44 PM 3:56 PM
4:01 PM 4:10 PM 4:22 PM 4:31 PM 4:42 PM 4:44 PM 4:56 PM
5:01 PM 5:10 PM 5:22 PM 5:31 PM 5:42 PM 5:44 PM 5:56 PM
6:01 PM 6:10 PM 6:22 PM 6:31 PM 6:42 PM 6:44 PM 6:56 PM
7:01 PM 7:10 PM 7:22 PM 7:31 PM 7:42 PM 7:44 PM 7:53 PM
8:01 PM 8:10 PM 8:22 PM 8:31 PM 8:42 PM 8:44 PM 8:53 PM
9:01 PM 9:10 PM 9:22 PM 9:31 PM 9:42 PM 9:44 PM 9:53 PM
10:01 PM 10:10 PM 10:22 PM 10:31 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:53 PM

Sunday Eastbound

1 2 2 3 4 5 6
W Dublin BART E Dublin BART arrive E Dublin BART leave Dublin & Fallon Las Positas College Railroad & First East & Vasco LLNL
6:19 AM 6:26 AM 6:29 AM 6:37 AM 6:48 AM 7:00 AM 7:09 AM
7:19 AM 7:26 AM 7:29 AM 7:37 AM 7:48 AM 8:00 AM 8:09 AM
8:19 AM 8:26 AM 8:29 AM 8:37 AM 8:48 AM 9:00 AM 9:09 AM
9:19 AM 9:26 AM 9:29 AM 9:37 AM 9:48 AM 10:00 AM 10:09 AM
10:21 AM 10:28 AM 10:29 AM 10:38 AM 10:49 AM 11:02 AM 11:12 AM
11:21 AM 11:28 AM 11:29 AM 11:38 AM 11:49 AM 12:02 PM 12:12 PM
12:21 PM 12:28 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:49 PM 1:02 PM 1:12 PM
12:50 PM 12:57 PM 1:03 PM 1:12 PM 1:23 PM 1:36 PM 1:46 PM
1:50 PM 1:57 PM 2:03 PM 2:12 PM 2:23 PM 2:36 PM 2:46 PM
2:50 PM 2:57 PM 3:03 PM 3:12 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:46 PM
3:50 PM 3:57 PM 4:03 PM 4:12 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:46 PM
4:50 PM 4:57 PM 5:03 PM 5:12 PM 5:23 PM 5:36 PM 5:46 PM
5:50 PM 5:57 PM 6:03 PM 6:12 PM 6:23 PM 6:36 PM 6:46 PM
6:50 PM 6:57 PM 7:03 PM 7:12 PM 7:23 PM 7:36 PM 7:46 PM
7:50 PM 7:57 PM 8:03 PM 8:11 PM 8:22 PM 8:34 PM 8:43 PM
8:50 PM 8:57 PM 9:03 PM 9:11 PM 9:22 PM 9:34 PM 9:43 PM
9:50 PM 9:57 PM 10:03 PM 10:11 PM 10:22 PM 10:34 PM 10:43 PM

Sunday Westbound

6 5 4 3 2 2 1
East & Vasco LLNL Railroad & First Las Positas College Dublin & Fallon E Dublin BART arrive E Dublin BART leave W Dublin BART
5:16 AM 5:25 AM 5:37 AM 5:46 AM 5:57 AM 6:03 AM 6:12 AM
6:16 AM 6:25 AM 6:37 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:03 AM 7:12 AM
7:16 AM 7:25 AM 7:37 AM 7:46 AM 7:57 AM 8:03 AM 8:12 AM
8:16 AM 8:25 AM 8:37 AM 8:46 AM 8:57 AM 9:03 AM 9:12 AM
9:16 AM 9:25 AM 9:37 AM 9:46 AM 9:57 AM 10:03 AM 10:15 AM
10:16 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:03 AM 11:15 AM
11:16 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:57 AM 12:03 PM 12:15 PM
11:53 AM 12:02 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:34 PM 12:36 PM 12:48 PM
12:53 PM 1:02 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:34 PM 1:36 PM 1:48 PM
1:53 PM 2:02 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:34 PM 2:36 PM 2:48 PM
2:53 PM 3:02 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:34 PM 3:36 PM 3:48 PM
3:53 PM 4:02 PM 4:14 PM 4:23 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:48 PM
4:53 PM 5:02 PM 5:14 PM 5:23 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:48 PM
5:53 PM 6:02 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:34 PM 6:36 PM 6:48 PM
6:53 PM 7:02 PM 7:14 PM 7:23 PM 7:34 PM 7:36 PM 7:45 PM
7:53 PM 8:02 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:34 PM 8:36 PM 8:45 PM
8:53 PM 9:02 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:34 PM 9:36 PM 9:45 PM
9:53 PM 10:02 PM 10:14 PM 10:23 PM 10:34 PM 10:36 PM 10:45 PM
10R Map

Route 10R

Effective September 20, 2021

Monday – Friday Eastbound 

 

1 2 3 4 5
E. BART Station Santa Rita & Valley Neal & First Valley Care Livermore Transit Center
5:08 AM 5:16 AM 5:23 AM 5:33 AM 5:37 AM
5:38 AM 5:46 AM 5:53 AM 6:03 AM 6:07 AM
6:08 AM 6:16 AM 6:23 AM 6:33 AM 6:37 AM
6:38 AM 6:46 AM 6:54 AM 7:06 AM 7:13 AM
7:08 AM 7:16 AM 7:24 AM 7:36 AM 7:43 AM
7:38 AM 7:46 AM 7:54 AM 8:06 AM 8:13 AM
8:08 AM 8:16 AM 8:24 AM 8:36 AM 8:43 AM
8:38 AM 8:46 AM 8:54 AM 9:06 AM 9:13 AM
9:08 AM 9:16 AM 9:24 AM 9:36 AM 9:43 AM
9:38 AM 9:46 AM 9:54 AM 10:06 AM 10:13 AM
10:08 AM 10:16 AM 10:24 AM 10:36 AM 10:43 AM
10:38 AM 10:46 AM 10:54 AM 11:06 AM 11:13 AM
11:08 AM 11:16 AM 11:24 AM 11:36 AM 11:43 AM
11:38 AM 11:46 AM 11:54 AM 12:06 PM 12:13 PM
12:08 PM 12:16 PM 12:24 PM 12:36 PM 12:43 PM
12:38 PM 12:46 PM 12:54 PM 1:06 PM 1:13 PM
1:08 PM 1:16 PM 1:24 PM 1:36 PM 1:43 PM
1:38 PM 1:46 PM 1:54 PM 2:06 PM 2:13 PM
2:08 PM 2:16 PM 2:24 PM 2:36 PM 2:43 PM
2:38 PM 2:46 PM 2:54 PM 3:06 PM 3:13 PM
3:08 PM 3:16 PM 3:24 PM 3:36 PM 3:43 PM
3:38 PM 3:47 PM 3:56 PM 4:09 PM 4:17 PM
4:08 PM 4:17 PM 4:26 PM 4:39 PM 4:47 PM
4:38 PM 4:47 PM 4:56 PM 5:09 PM 5:17 PM
5:08 PM 5:17 PM 5:26 PM 5:39 PM 5:47 PM
5:38 PM 5:47 PM 5:56 PM 6:09 PM 6:17 PM
6:08 PM 6:17 PM 6:26 PM 6:39 PM 6:47 PM
6:38 PM 6:47 PM 6:56 PM 7:09 PM 7:17 PM
7:08 PM 7:16 PM 7:24 PM 7:36 PM 7:43 PM
7:38 PM 7:46 PM 7:54 PM 8:06 PM 8:13 PM
8:08 PM 8:16 PM 8:24 PM 8:36 PM 8:43 PM
9:08 PM 9:14 PM 9:20 PM 9:32 PM 9:39 PM
10:08 PM 10:14 PM 10:20 PM 10:32 PM 10:39 PM

Effective September 20, 2021

Monday – Friday Westbound 

5 4 3 2 1
Transit Center Valley Care Livermore Neal & First Santa Rita & Valley E. BART Station
4:24 AM 4:27 AM 4:38 AM 4:45 AM 4:56 AM
4:54 AM 4:57 AM 5:08 AM 5:15 AM 5:26 AM
5:24 AM 5:27 AM 5:38 AM 5:45 AM 5:56 AM
5:54 AM 5:57 AM 6:08 AM 6:15 AM 6:26 AM
6:18 AM 6:23 AM 6:36 AM 6:45 AM 6:58 AM
6:48 AM 6:53 AM 7:06 AM 7:15 AM 7:28 AM
7:18 AM 7:23 AM 7:36 AM 7:45 AM 7:58 AM
7:48 AM 7:53 AM 8:06 AM 8:15 AM 8:28 AM
8:18 AM 8:23 AM 8:36 AM 8:45 AM 8:58 AM
8:50 AM 8:55 AM 9:07 AM 9:15 AM 9:26 AM
9:20 AM 9:25 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:56 AM
9:50 AM 9:55 AM 10:07 AM 10:15 AM 10:26 AM
10:20 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:45 AM 10:56 AM
10:50 AM 10:55 AM 11:07 AM 11:15 AM 11:26 AM
11:20 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:45 AM 11:56 AM
11:50 AM 11:55 AM 12:07 PM 12:15 PM 12:26 PM
12:20 PM 12:25 PM 12:37 PM 12:45 PM 12:56 PM
12:50 PM 12:55 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:26 PM
1:20 PM 1:25 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:56 PM
1:50 PM 1:55 PM 2:07 PM 2:15 PM 2:26 PM
2:20 PM 2:25 PM 2:37 PM 2:45 PM 2:56 PM
2:50 PM 2:55 PM 3:07 PM 3:15 PM 3:26 PM
3:20 PM 3:25 PM 3:37 PM 3:45 PM 3:56 PM
3:50 PM 3:55 PM 4:07 PM 4:15 PM 4:26 PM
4:22 PM 4:27 PM 4:39 PM 4:47 PM 4:58 PM
4:52 PM 4:57 PM 5:09 PM 5:17 PM 5:28 PM
5:22 PM 5:27 PM 5:39 PM 5:47 PM 5:58 PM
5:52 PM 5:57 PM 6:09 PM 6:17 PM 6:28 PM
6:22 PM 6:27 PM 6:39 PM 6:47 PM 6:58 PM
6:52 PM 6:57 PM 7:09 PM 7:17 PM 7:28 PM
7:22 PM 7:27 PM 7:39 PM 7:47 PM 7:58 PM
7:50 PM 7:55 PM 8:07 PM 8:15 PM 8:26 PM
8:49 PM 8:53 PM 9:03 PM 9:09 PM 9:17 PM
9:49 PM 9:53 PM 10:03 PM 10:09 PM 10:17 PM
10:49 PM 10:53 PM 11:03 PM 11:09 PM 11:17 PM

Saturday Eastbound

1 2 3 4 5
E. BART Station Santa Rita & Valley Neal & First Valley Care Livermore Transit Center
5:41 AM 5:50 AM 5:57 AM 6:07 AM 6:11 AM
6:21 AM 6:30 AM 6:37 AM 6:47 AM 6:51 AM
7:01 AM 7:10 AM 7:17 AM 7:27 AM 7:31 AM
7:41 AM 7:50 AM 7:57 AM 8:07 AM 8:11 AM
8:21 AM 8:30 AM 8:37 AM 8:47 AM 8:51 AM
9:01 AM 9:10 AM 9:17 AM 9:27 AM 9:31 AM
9:41 AM 9:50 AM 9:57 AM 10:07 AM 10:11 AM
10:11 AM 10:20 AM 10:27 AM 10:37 AM 10:41 AM
10:41 AM 10:50 AM 10:57 AM 11:07 AM 11:11 AM
11:11 AM 11:20 AM 11:27 AM 11:37 AM 11:41 AM
11:41 AM 11:50 AM 11:57 AM 12:07 PM 12:11 PM
12:11 PM 12:20 PM 12:27 PM 12:37 PM 12:41 PM
12:41 PM 12:50 PM 12:57 PM 1:07 PM 1:11 PM
1:11 PM 1:20 PM 1:27 PM 1:37 PM 1:41 PM
1:41 PM 1:50 PM 1:57 PM 2:07 PM 2:11 PM
2:11 PM 2:20 PM 2:27 PM 2:37 PM 2:41 PM
2:41 PM 2:50 PM 2:57 PM 3:07 PM 3:11 PM
3:11 PM 3:20 PM 3:27 PM 3:37 PM 3:41 PM
3:41 PM 3:50 PM 3:57 PM 4:07 PM 4:11 PM
4:11 PM 4:20 PM 4:27 PM 4:37 PM 4:41 PM
4:41 PM 4:50 PM 4:57 PM 5:07 PM 5:11 PM
5:11 PM 5:20 PM 5:27 PM 5:37 PM 5:41 PM
5:41 PM 5:50 PM 5:57 PM 6:07 PM 6:11 PM
6:11 PM 6:20 PM 6:27 PM 6:37 PM 6:41 PM
6:41 PM 6:50 PM 6:57 PM 7:07 PM 7:11 PM
7:11 PM 7:20 PM 7:27 PM 7:37 PM 7:41 PM
8:02 PM 8:11 PM 8:18 PM 8:28 PM 8:32 PM
9:02 PM 9:10 PM 9:17 PM 9:28 PM 9:32 PM
10:02 PM 10:10 PM 10:17 PM 10:28 PM 10:32 PM

Saturday Westbound

5 4 3 2 1
Transit Center Valley Care Livermore Neal & First Santa Rita & Valley E. BART Station
5:08 AM 5:11 AM 5:21 AM 5:27 AM 5:35 AM
5:48 AM 5:51 AM 6:01 AM 6:07 AM 6:15 AM
6:28 AM 6:31 AM 6:41 AM 6:47 AM 6:55 AM
7:08 AM 7:11 AM 7:21 AM 7:27 AM 7:35 AM
7:48 AM 7:51 AM 8:01 AM 8:07 AM 8:15 AM
8:28 AM 8:31 AM 8:41 AM 8:47 AM 8:55 AM
8:59 AM 9:03 AM 9:15 AM 9:23 AM 9:35 AM
9:29 AM 9:33 AM 9:45 AM 9:53 AM 10:05 AM
9:59 AM 10:03 AM 10:15 AM 10:23 AM 10:35 AM
10:29 AM 10:33 AM 10:45 AM 10:53 AM 11:05 AM
10:59 AM 11:03 AM 11:15 AM 11:23 AM 11:35 AM
11:29 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:53 AM 12:05 PM
11:59 AM 12:03 PM 12:15 PM 12:23 PM 12:35 PM
12:29 PM 12:33 PM 12:45 PM 12:53 PM 1:05 PM
12:59 PM 1:03 PM 1:15 PM 1:23 PM 1:35 PM
1:29 PM 1:33 PM 1:45 PM 1:53 PM 2:05 PM
1:59 PM 2:03 PM 2:15 PM 2:23 PM 2:35 PM
2:29 PM 2:33 PM 2:45 PM 2:53 PM 3:05 PM
2:59 PM 3:03 PM 3:15 PM 3:23 PM 3:35 PM
3:29 PM 3:33 PM 3:45 PM 3:53 PM 4:05 PM
3:59 PM 4:03 PM 4:15 PM 4:23 PM 4:35 PM
4:29 PM 4:33 PM 4:45 PM 4:53 PM 5:05 PM
4:59 PM 5:03 PM 5:15 PM 5:23 PM 5:35 PM
5:29 PM 5:33 PM 5:45 PM 5:53 PM 6:05 PM
5:59 PM 6:03 PM 6:15 PM 6:23 PM 6:35 PM
6:29 PM 6:33 PM 6:45 PM 6:53 PM 7:05 PM
6:59 PM 7:03 PM 7:15 PM 7:23 PM 7:35 PM
7:43 PM 7:46 PM 7:56 PM 8:02 PM 8:10 PM
8:43 PM 8:46 PM 8:56 PM 9:02 PM 9:10 PM
9:43 PM 9:46 PM 9:56 PM 10:02 PM 10:10 PM
10:43 PM 10:46 PM 10:56 PM 11:02 PM 11:10 PM

Sunday Eastbound

1 2 3 4 5
E. BART Station Santa Rita & Valley Neal & First Valley Care Livermore Transit Center
6:13 AM 6:22 AM 6:29 AM 6:39 AM 6:43 AM
6:53 AM 7:02 AM 7:09 AM 7:19 AM 7:23 AM
7:33 AM 7:42 AM 7:49 AM 7:59 AM 8:03 AM
8:13 AM 8:22 AM 8:29 AM 8:39 AM 8:43 AM
8:53 AM 9:02 AM 9:09 AM 9:19 AM 9:23 AM
9:33 AM 9:42 AM 9:49 AM 9:59 AM 10:03 AM
10:03 AM 10:12 AM 10:19 AM 10:29 AM 10:33 AM
10:33 AM 10:42 AM 10:49 AM 10:59 AM 11:03 AM
11:03 AM 11:12 AM 11:19 AM 11:29 AM 11:33 AM
11:33 AM 11:42 AM 11:49 AM 11:59 AM 12:03 PM
12:03 PM 12:12 PM 12:19 PM 12:29 PM 12:33 PM
12:33 PM 12:42 PM 12:49 PM 12:59 PM 1:03 PM
1:03 PM 1:12 PM 1:19 PM 1:29 PM 1:33 PM
1:33 PM 1:42 PM 1:49 PM 1:59 PM 2:03 PM
2:03 PM 2:12 PM 2:19 PM 2:29 PM 2:33 PM
2:33 PM 2:42 PM 2:49 PM 2:59 PM 3:03 PM
3:03 PM 3:12 PM 3:19 PM 3:29 PM 3:33 PM
3:33 PM 3:42 PM 3:49 PM 3:59 PM 4:03 PM
4:03 PM 4:12 PM 4:19 PM 4:29 PM 4:33 PM
4:33 PM 4:42 PM 4:49 PM 4:59 PM 5:03 PM
5:03 PM 5:12 PM 5:19 PM 5:29 PM 5:33 PM
5:33 PM 5:42 PM 5:49 PM 5:59 PM 6:03 PM
6:03 PM 6:12 PM 6:19 PM 6:29 PM 6:33 PM
6:33 PM 6:42 PM 6:49 PM 6:59 PM 7:03 PM
7:03 PM 7:12 PM 7:19 PM 7:29 PM 7:33 PM
7:54 PM 8:03 PM 8:10 PM 8:20 PM 8:24 PM
9:02 PM 9:10 PM 9:17 PM 9:28 PM 9:32 PM
10:02 PM 10:10 PM 10:17 PM 10:28 PM 10:32 PM

Sunday Westbound

5 4 3 2 1
Transit Center Valley Care Livermore Neal & First Santa Rita & Valley E. BART Station
5:40 AM 5:43 AM 5:53 AM 5:59 AM 6:07 AM
6:20 AM 6:23 AM 6:33 AM 6:39 AM 6:47 AM
7:00 AM 7:03 AM 7:13 AM 7:19 AM 7:27 AM
7:40 AM 7:43 AM 7:53 AM 7:59 AM 8:07 AM
8:20 AM 8:23 AM 8:33 AM 8:39 AM 8:47 AM
8:51 AM 8:55 AM 9:07 AM 9:15 AM 9:27 AM
9:21 AM 9:25 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:57 AM
9:51 AM 9:55 AM 10:07 AM 10:15 AM 10:27 AM
10:21 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:45 AM 10:57 AM
10:51 AM 10:55 AM 11:07 AM 11:15 AM 11:27 AM
11:21 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:45 AM 11:57 AM
11:51 AM 11:55 AM 12:07 PM 12:15 PM 12:27 PM
12:21 PM 12:25 PM 12:37 PM 12:45 PM 12:57 PM
12:51 PM 12:55 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:27 PM
1:21 PM 1:25 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:57 PM
1:51 PM 1:55 PM 2:07 PM 2:15 PM 2:27 PM
2:21 PM 2:25 PM 2:37 PM 2:45 PM 2:57 PM
2:51 PM 2:55 PM 3:07 PM 3:15 PM 3:27 PM
3:21 PM 3:25 PM 3:37 PM 3:45 PM 3:57 PM
3:51 PM 3:55 PM 4:07 PM 4:15 PM 4:27 PM
4:21 PM 4:25 PM 4:37 PM 4:45 PM 4:57 PM
4:51 PM 4:55 PM 5:07 PM 5:15 PM 5:27 PM
5:21 PM 5:25 PM 5:37 PM 5:45 PM 5:57 PM
5:51 PM 5:55 PM 6:07 PM 6:15 PM 6:27 PM
6:21 PM 6:25 PM 6:37 PM 6:45 PM 6:57 PM
6:51 PM 6:55 PM 7:07 PM 7:15 PM 7:27 PM
7:43 PM 7:46 PM 7:56 PM 8:02 PM 8:10 PM
8:43 PM 8:46 PM 8:56 PM 9:02 PM 9:10 PM
9:43 PM 9:46 PM 9:56 PM 10:02 PM 10:10 PM
10:43 PM 10:46 PM 10:56 PM 11:02 PM 11:10 PM
Route 152 Map

Route 15

Weekday Schedule

1 2 3 4 5 5 6 2 1
Transit Center Las Positas/ Walmart Bluebell & Galloway Dalton & Vasco Scenic & Vasco Arrive Scenic & Vasco  Leave Bluebell & Las Flores Las Positas/ Walmart Transit Center
4:57 AM 5:04 AM 5:10 AM 5:16 AM
5:24 AM 5:29 AM 5:38 AM 5:43 AM 5:49 AM 5:51 AM 5:58 AM 6:04 AM 6:10 AM
6:16 AM 6:21 AM 6:30 AM 6:35 AM 6:41 AM 6:43 AM 6:50 AM 6:56 AM 7:02 AM
6:46 AM 6:51 AM 7:00 AM 7:05 AM 7:11 AM 7:13 AM 7:20 AM 7:26 AM 7:32 AM
7:16 AM 7:22 AM 7:32 AM 7:37 AM 7:43 AM 7:45 AM 7:52 AM 7:59 AM 8:06 AM
7:46 AM 7:52 AM 8:02 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:15 AM 8:22 AM 8:29 AM 8:36 AM
8:16 AM 8:22 AM 8:32 AM 8:37 AM 8:43 AM 8:45 AM 8:52 AM 8:59 AM 9:06 AM
8:50 AM 8:56 AM 9:06 AM 9:11 AM 9:17 AM 9:19 AM 9:26 AM 9:33 AM 9:40 AM
9:20 AM 9:26 AM 9:36 AM 9:41 AM 9:47 AM 9:49 AM 9:56 AM 10:03 AM 10:10 AM
9:50 AM 9:55 AM 10:05 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:25 AM 10:31 AM 10:38 AM
10:20 AM 10:25 AM 10:35 AM 10:40 AM 10:46 AM 10:48 AM 10:55 AM 11:01 AM 11:08 AM
10:50 AM 10:55 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:25 AM 11:31 AM 11:38 AM
11:20 AM 11:25 AM 11:35 AM 11:40 AM 11:46 AM 11:48 AM 11:55 AM 12:01 PM 12:08 PM
11:50 AM 11:55 AM 12:05 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:25 PM 12:31 PM 12:38 PM
12:20 PM 12:25 PM 12:35 PM 12:40 PM 12:46 PM 12:48 PM 12:55 PM 1:01 PM 1:08 PM
12:50 PM 12:55 PM 1:05 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:18 PM 1:25 PM 1:31 PM 1:38 PM
1:20 PM 1:25 PM 1:35 PM 1:40 PM 1:46 PM 1:48 PM 1:55 PM 2:01 PM 2:08 PM
1:50 PM 1:55 PM 2:05 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:18 PM 2:25 PM 2:31 PM 2:38 PM
2:20 PM 2:25 PM 2:35 PM 2:40 PM 2:46 PM 2:48 PM 2:55 PM 3:01 PM 3:08 PM
2:50 PM 2:55 PM 3:05 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:18 PM 3:25 PM 3:31 PM 3:38 PM
3:20 PM 3:25 PM 3:35 PM 3:40 PM 3:46 PM 3:48 PM 3:55 PM 4:01 PM 4:08 PM
3:50 PM 3:55 PM 4:05 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:18 PM 4:25 PM 4:31 PM 4:38 PM
4:20 PM 4:26 PM 4:36 PM 4:41 PM 4:48 PM 4:50 PM 4:57 PM 5:04 PM 5:12 PM
4:50 PM 4:56 PM 5:06 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:20 PM 5:27 PM 5:34 PM 5:42 PM
5:20 PM 5:26 PM 5:36 PM 5:41 PM 5:48 PM 5:50 PM 5:57 PM 6:04 PM 6:12 PM
5:50 PM 5:56 PM 6:06 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:20 PM 6:27 PM 6:34 PM 6:42 PM
6:20 PM 6:26 PM 6:36 PM 6:41 PM 6:47 PM 6:49 PM 6:56 PM 7:03 PM 7:11 PM
6:50 PM 6:56 PM 7:06 PM 7:11 PM 7:17 PM 7:19 PM 7:26 PM 7:33 PM 7:41 PM
7:20 PM 7:25 PM 7:34 PM 7:39 PM 7:44 PM 7:46 PM 7:51 PM 7:57 PM 8:03 PM
7:50 PM 7:55 PM 8:04 PM 8:09 PM 8:14 PM 8:16 PM 8:21 PM 8:27 PM 8:33 PM
8:49 PM 8:54 PM 9:03 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:15 PM 9:20 PM 9:26 PM 9:32 PM
9:49 PM 9:54 PM 10:03 PM 10:08 PM 10:13 PM 10:15 PM 10:20 PM 10:26 PM 10:32 PM

Saturday Schedule

1 2 3 4 5 5 6 2 1
Transit Center Las Positas/ Walmart Bluebell & Galloway Dalton & Vasco Scenic & Vasco Arrive Scenic & Vasco  Leave Bluebell & Las Flores Las Positas/ Walmart Transit Center
5:59 AM 6:04 AM 6:13 AM 6:18 AM 6:24 AM 6:25 AM 6:32 AM 6:37 AM 6:42 AM
6:59 AM 7:04 AM 7:13 AM 7:18 AM 7:24 AM 7:25 AM 7:32 AM 7:37 AM 7:42 AM
7:59 AM 8:04 AM 8:13 AM 8:18 AM 8:24 AM 8:25 AM 8:32 AM 8:37 AM 8:42 AM
8:59 AM 9:04 AM 9:13 AM 9:18 AM 9:24 AM 9:25 AM 9:32 AM 9:37 AM 9:42 AM
9:59 AM 10:04 AM 10:13 AM 10:18 AM 10:24 AM 10:25 AM 10:32 AM 10:37 AM 10:42 AM
10:59 AM 11:04 AM 11:13 AM 11:18 AM 11:24 AM 11:25 AM 11:32 AM 11:37 AM 11:42 AM
11:59 AM 12:04 PM 12:13 PM 12:18 PM 12:24 PM 12:25 PM 12:32 PM 12:37 PM 12:42 PM
12:59 PM 1:04 PM 1:13 PM 1:18 PM 1:24 PM 1:25 PM 1:32 PM 1:37 PM 1:42 PM
1:59 PM 2:04 PM 2:13 PM 2:18 PM 2:24 PM 2:25 PM 2:32 PM 2:37 PM 2:42 PM
2:59 PM 3:04 PM 3:13 PM 3:18 PM 3:24 PM 3:25 PM 3:32 PM 3:37 PM 3:42 PM
3:59 PM 4:04 PM 4:13 PM 4:18 PM 4:24 PM 4:25 PM 4:32 PM 4:37 PM 4:42 PM
4:59 PM 5:04 PM 5:13 PM 5:18 PM 5:24 PM 5:25 PM 5:32 PM 5:37 PM 5:42 PM
5:59 PM 6:04 PM 6:13 PM 6:18 PM 6:24 PM 6:25 PM 6:32 PM 6:37 PM 6:42 PM
6:59 PM 7:04 PM 7:13 PM 7:18 PM 7:23 PM 7:24 PM 7:29 PM 7:34 PM 7:39 PM
7:43 PM 7:48 PM 7:57 PM 8:02 PM 8:07 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:18 PM 8:23 PM
8:43 PM 8:48 PM 8:57 PM 9:02 PM 9:07 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:18 PM 9:23 PM

Sunday Schedule

1 2 3 4 5 5 6 2 1
Transit Center Las Positas/ Walmart Bluebell & Galloway Dalton & Vasco Scenic & Vasco Arrive Scenic & Vasco  Leave Bluebell & Las Flores Las Positas/ Walmart Transit Center
5:51 AM 5:56 AM 6:05 AM 6:10 AM 6:16 AM 6:17 AM 6:24 AM 6:29 AM 6:34 AM
6:51 AM 6:56 AM 7:05 AM 7:10 AM 7:16 AM 7:17 AM 7:24 AM 7:29 AM 7:34 AM
7:51 AM 7:56 AM 8:05 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:17 AM 8:24 AM 8:29 AM 8:34 AM
8:51 AM 8:56 AM 9:05 AM 9:10 AM 9:16 AM 9:17 AM 9:24 AM 9:29 AM 9:34 AM
9:51 AM 9:56 AM 10:05 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:17 AM 10:24 AM 10:29 AM 10:34 AM
10:51 AM 10:56 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:17 AM 11:24 AM 11:29 AM 11:34 AM
11:51 AM 11:56 AM 12:05 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:17 PM 12:24 PM 12:29 PM 12:34 PM
12:51 PM 12:56 PM 1:05 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:17 PM 1:24 PM 1:29 PM 1:34 PM
1:51 PM 1:56 PM 2:05 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:17 PM 2:24 PM 2:29 PM 2:34 PM
2:51 PM 2:56 PM 3:05 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:17 PM 3:24 PM 3:29 PM 3:34 PM
3:51 PM 3:56 PM 4:05 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:17 PM 4:24 PM 4:29 PM 4:34 PM
4:51 PM 4:56 PM 5:05 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:17 PM 5:24 PM 5:29 PM 5:34 PM
5:51 PM 5:56 PM 6:05 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:17 PM 6:24 PM 6:29 PM 6:34 PM
6:51 PM 6:56 PM 7:05 PM 7:10 PM 7:15 PM 7:16 PM 7:21 PM 7:26 PM 7:31 PM
7:43 PM 7:48 PM 7:57 PM 8:02 PM 8:07 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:18 PM 8:23 PM
8:43 PM 8:48 PM 8:57 PM 9:02 PM 9:07 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:18 PM 9:23 PM
Route 14 Map

Route 14

Weekday Schedule Eastbound

1 2 3 4 5 6
E BART Station Stoneridge & Santa Rita S.F. Premium Outlets Olivina & Murrieta Pacific & Delores Transit Center
6:38 AM 6:47 AM 6:53 AM 7:02 AM 7:12 AM 7:19 AM
7:23 AM 7:32 AM 7:38 AM 7:47 AM 7:57 AM 8:04 AM
7:53 AM 8:02 AM 8:08 AM 8:17 AM 8:27 AM 8:34 AM
8:23 AM 8:32 AM 8:38 AM 8:47 AM 8:57 AM 9:04 AM
8:59 AM 9:08 AM 9:14 AM 9:23 AM 9:33 AM 9:40 AM
9:59 AM 10:08 AM 10:14 AM 10:23 AM 10:33 AM 10:40 AM
10:59 AM 11:08 AM 11:14 AM 11:23 AM 11:33 AM 11:40 AM
11:59 AM 12:08 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:33 PM 12:40 PM
12:59 PM 1:08 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:33 PM 1:40 PM
1:59 PM 2:08 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:33 PM 2:40 PM
2:59 PM 3:08 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:33 PM 3:40 PM
3:38 PM 3:47 PM 3:53 PM 4:02 PM 4:12 PM 4:19 PM
4:08 PM 4:17 PM 4:23 PM 4:32 PM 4:42 PM 4:49 PM
4:38 PM 4:47 PM 4:53 PM 5:02 PM 5:12 PM 5:19 PM
5:08 PM 5:17 PM 5:23 PM 5:32 PM 5:42 PM 5:49 PM
5:53 PM 6:02 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:27 PM 6:34 PM
6:23 PM 6:32 PM 6:38 PM 6:47 PM 6:57 PM 7:04 PM
6:59 PM 7:08 PM 7:14 PM 7:23 PM 7:33 PM 7:40 PM
7:59 PM 8:08 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:33 PM 8:40 PM
8:59 PM 9:08 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:33 PM 9:40 PM

Weekday Schedule Westbound

6 5 4 3 2 1
Transit Center Pacific & Delores Olivina & Murrieta S.F. Premium Outlets Stoneridge & Santa Rita E BART Station
6:26 AM 6:36 AM
6:30 AM 6:35 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:01 AM 7:11 AM
7:00 AM 7:05 AM 7:15 AM 7:24 AM 7:31 AM 7:41 AM
7:30 AM 7:35 AM 7:45 AM 7:54 AM 8:01 AM 8:11 AM
8:15 AM 8:20 AM 8:30 AM 8:39 AM 8:46 AM 8:56 AM
8:45 AM 8:50 AM 9:00 AM 9:09 AM 9:16 AM 9:26 AM
9:15 AM 9:20 AM 9:30 AM 9:39 AM 9:46 AM 9:56 AM
9:50 AM 9:55 AM 10:05 AM 10:14 AM 10:21 AM 10:31 AM
10:50 AM 10:55 AM 11:05 AM 11:14 AM 11:21 AM 11:31 AM
11:50 AM 11:55 AM 12:05 PM 12:14 PM 12:21 PM 12:31 PM
12:50 PM 12:55 PM 1:05 PM 1:14 PM 1:21 PM 1:31 PM
1:50 PM 1:55 PM 2:05 PM 2:14 PM 2:21 PM 2:31 PM
2:50 PM 2:55 PM 3:05 PM 3:14 PM 3:21 PM 3:31 PM
3:50 PM 3:55 PM 4:05 PM 4:14 PM 4:21 PM 4:31 PM
4:11 PM 4:16 PM 4:26 PM 4:35 PM 4:42 PM 4:52 PM
5:00 PM 5:05 PM 5:15 PM 5:24 PM 5:31 PM 5:41 PM
5:30 PM 5:35 PM 5:45 PM 5:54 PM 6:01 PM 6:11 PM
5:55 PM 6:00 PM 6:10 PM 6:19 PM 6:26 PM 6:36 PM
6:50 PM 6:55 PM 7:05 PM 7:14 PM 7:21 PM 7:31 PM
7:50 PM 7:55 PM 8:05 PM 8:14 PM 8:21 PM 8:31 PM
8:50 PM 8:55 PM 9:05 PM 9:14 PM 9:21 PM 9:31 PM

Saturday Schedule Eastbound

1 2 3 4 5 6
E BART Station Stoneridge & Santa Rita S.F. Premium Outlets Olivina & Murrieta Pacific & Delores Transit Center
8:11 AM 8:20 AM 8:26 AM 8:35 AM 8:45 AM 8:52 AM
9:11 AM 9:20 AM 9:26 AM 9:35 AM 9:45 AM 9:52 AM
10:11 AM 10:20 AM 10:26 AM 10:35 AM 10:45 AM 10:52 AM
11:11 AM 11:20 AM 11:26 AM 11:35 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:11 PM 12:20 PM 12:26 PM 12:35 PM 12:45 PM 12:52 PM
1:11 PM 1:20 PM 1:26 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:52 PM
2:11 PM 2:20 PM 2:26 PM 2:35 PM 2:45 PM 2:52 PM
3:11 PM 3:20 PM 3:26 PM 3:35 PM 3:45 PM 3:52 PM
4:11 PM 4:20 PM 4:26 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:52 PM
5:11 PM 5:20 PM 5:26 PM 5:35 PM 5:45 PM 5:52 PM
6:11 PM 6:20 PM 6:26 PM 6:35 PM 6:45 PM 6:52 PM
7:11 PM 7:20 PM 7:26 PM 7:35 PM 7:45 PM 7:52 PM
8:11 PM 8:20 PM 8:26 PM 8:35 PM 8:45 PM 8:52 PM
9:11 PM 9:20 PM 9:26 PM 9:35 PM 9:45 PM 9:52 PM

Saturday Schedule Westbound

6 5 4 3 2 1
Transit Center Pacific & Delores Olivina & Murrieta S.F. Premium Outlets Stoneridge & Santa Rita E BART Station
7:59 AM 8:04 AM 8:14 AM 8:23 AM 8:30 AM 8:40 AM
8:59 AM 9:04 AM 9:14 AM 9:23 AM 9:30 AM 9:40 AM
9:59 AM 10:04 AM 10:14 AM 10:23 AM 10:30 AM 10:40 AM
10:59 AM 11:04 AM 11:14 AM 11:23 AM 11:30 AM 11:40 AM
11:59 AM 12:04 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:30 PM 12:40 PM
12:59 PM 1:04 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:30 PM 1:40 PM
1:59 PM 2:04 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:30 PM 2:40 PM
2:59 PM 3:04 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:30 PM 3:40 PM
3:59 PM 4:04 PM 4:14 PM 4:23 PM 4:30 PM 4:40 PM
4:59 PM 5:04 PM 5:14 PM 5:23 PM 5:30 PM 5:40 PM
5:59 PM 6:04 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:30 PM 6:40 PM
6:59 PM 7:04 PM 7:14 PM 7:23 PM 7:30 PM 7:40 PM
7:59 PM 8:04 PM 8:14 PM 8:23 PM 8:30 PM 8:40 PM
8:59 PM 9:04 PM 9:14 PM 9:23 PM 9:30 PM 9:40 PM

 

Sunday Schedule Eastbound

1 2 3 4 5 6
E BART Station Stoneridge & Santa Rita S.F. Premium Outlets Olivina & Murrieta Pacific & Delores Transit Center
8:03 AM 8:12 AM 8:18 AM 8:27 AM 8:37 AM 8:44 AM
9:03 AM 9:12 AM 9:18 AM 9:27 AM 9:37 AM 9:44 AM
10:03 AM 10:12 AM 10:18 AM 10:27 AM 10:37 AM 10:44 AM
11:03 AM 11:12 AM 11:18 AM 11:27 AM 11:37 AM 11:44 AM
12:03 PM 12:12 PM 12:18 PM 12:27 PM 12:37 PM 12:44 PM
1:03 PM 1:12 PM 1:18 PM 1:27 PM 1:37 PM 1:44 PM
2:03 PM 2:12 PM 2:18 PM 2:27 PM 2:37 PM 2:44 PM
3:03 PM 3:12 PM 3:18 PM 3:27 PM 3:37 PM 3:44 PM
4:03 PM 4:12 PM 4:18 PM 4:27 PM 4:37 PM 4:44 PM
5:03 PM 5:12 PM 5:18 PM 5:27 PM 5:37 PM 5:44 PM
6:03 PM 6:12 PM 6:18 PM 6:27 PM 6:37 PM 6:44 PM
7:03 PM 7:12 PM 7:18 PM 7:27 PM 7:37 PM 7:44 PM
8:03 PM 8:12 PM 8:18 PM 8:27 PM 8:37 PM 8:44 PM
9:03 PM 9:12 PM 9:18 PM 9:27 PM 9:37 PM 9:44 PM

Sunday Schedule Westbound

6 5 4 3 2 1
Transit Center Pacific & Delores Olivina & Murrieta S.F. Premium Outlets Stoneridge & Santa Rita E BART Station
7:51 AM 7:56 AM 8:06 AM 8:15 AM 8:22 AM 8:32 AM
8:51 AM 8:56 AM 9:06 AM 9:15 AM 9:22 AM 9:32 AM
9:51 AM 9:56 AM 10:06 AM 10:15 AM 10:22 AM 10:32 AM
10:51 AM 10:56 AM 11:06 AM 11:15 AM 11:22 AM 11:32 AM
11:51 AM 11:56 AM 12:06 PM 12:15 PM 12:22 PM 12:32 PM
12:51 PM 12:56 PM 1:06 PM 1:15 PM 1:22 PM 1:32 PM
1:51 PM 1:56 PM 2:06 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:32 PM
2:51 PM 2:56 PM 3:06 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:32 PM
3:51 PM 3:56 PM 4:06 PM 4:15 PM 4:22 PM 4:32 PM
4:51 PM 4:56 PM 5:06 PM 5:15 PM 5:22 PM 5:32 PM
5:51 PM 5:56 PM 6:06 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:32 PM
6:51 PM 6:56 PM 7:06 PM 7:15 PM 7:22 PM 7:32 PM
7:51 PM 7:56 PM 8:06 PM 8:15 PM 8:22 PM 8:32 PM
8:51 PM 8:56 PM 9:06 PM 9:15 PM 9:22 PM 9:32 PM